Website Improve Startups AS Improve Startups AS

Improve Startups AS

80% av Startups er borte etter 5 år og undersøkelser i Norge og utlandet retter to hovedårsaker; mangel på riktig kunnskap samt tilgang til kapital.

Og dette vil vi gjøre noe med!

Vi har utviklet en unik digital plattform som knytter Startups og Scaleups til en systematikk for utvikling støttet opp av et kompetent økosystem av faglig sterke ressurser. Vi har betalende medlemmer og vi har fått bekreftet et stort behov etter gjennomført markedsavklaring i perioden oktober 2020 tom februar 2021 der vi intervjuet over 60 selskaper.

Vi vil rigge selskapet for vekst og søker nå etter deg som har erfaring fra løsningsbasert salg gjerne rettet mot Startups eller Scaleups og som aktivt vil ta del i vår utvikling!

Per i dag er vi 15 selskaper som jobber i portalen og som tilbyr ulik kompetanse og vi vokser!

Vil du være med på å bringe oss fremover og denne profilen passer deg – så er det fint om du sender oss en søknad:).

Improve Startups tilbyr en unik digital plattform for å utvikle Startups og Scaleups i Norge og senere i Skandinavia. Portalen er en medlems finansiert løsning der vi tilbyr høyt kvalifiserte partnere som kan bistå i deres ulike utviklingsfaser. Per i dag er vi den mest komplette løsningen og vi ser et meget stort markedsbehov.

Vi søker i den forbindelse etter personer som kan identifisere kunder og selge Improve Startups løsninger til Startups og Scaleups som en strategisk partner for kunden. Du må trives samt ha betydelig erfaring og driv i å bygge opp din egen portefølje av sluttkunder innenfor definerte segmenter og selge inn løsninger og utvikle kundene over tid.

Du vil inneha et eget salgs budsjett, og det settes krav til resultater som skal oppnås.

Arbeidsoppgaver

· Identifisere lønnsomme segmenter i bedriftsmarkedet for våre produkter.

· Initiere kontakt med mulige kunder (Prospects), og avdekke kunders behov.

· Selge inn våre løsninger direkte eller i samarbeid med andre løsningsleverandører.

· Ivareta et kundeansvar overfor definerte kunder og utvikle kunden videre samt å gjennomføre lojalitetsbyggende aktiviteter på nøkkelkunder.

· Rapportere og holde vedlike salgs- og kundeinformasjon i våre systemer.

Krav til utdannelse og erfaring

· Utdannelse og erfaring innen salg, markedsføring og ledelse.

· 5 års erfaring fra salgsarbeid overfor bedriftsmarkedet med dokumenterte resultater og kan kompensere for manglende utdannelse.

· Erfaring fra salg av digitale løsninger er en fordel, men ingen nødvendighet.

· Generell bransje- og produktforståelse samt sterk interesse for Startups/Scaleups.

· Sterk kunnskap omkring salgsarbeid og utvikling av kunderelasjoner.

Krav til personlige egenskaper

· Resultatorientert og utadvendt.

· Proaktiv kundeorientering med klart og sterkt kundefokus.

· Gode relasjonsbyggende egenskaper.

· God løsnings- og merkantil forretningsforståelse.

· Høy aktivitet og god struktur.

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

· Uredd med god disiplin og eget driv etter å lykkes med salg.

Vi kan tilby

· Konkurransedyktig resultatbasert lønn etter kvalifikasjoner og dyktighet.

· Hyggelig arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse og erfaring.

· Faglige og forretningsmessige utfordringer og gode personlige utviklingsmuligheter.

Vennligst besvar følgende spørsmål og send de per e-post til: rekruttering@improvestartups.no.

 1. Hva er din jobbsituasjon i dag og hva er bakgrunnen for at du søker en ny stilling?
 2. Hva er det som motiverer deg og som du finner spennende og interessant med vår stilling?
 3. Hvordan har du lykkes med salg og hvordan jobber du for å sikre resultatoppnåelse?
 4. Hva tenker du StartUps trenger for å lykkes med sin digitale markedsføring og hva tenker du vi kan tilføre disse?
 5. Hva tenker du ScaleUps trenger for å lykkes med sin digitale markedsføring og hva tenker du vi kan tilføre disse?
 6. Hva forventer du av oss?

Vi ser frem mot å høre fra deg.

*******

80% of Startups are gone after 5 years and surveys in Norway and abroad point to two main reasons; lack of the right knowledge and access to capital.

And we want to do something about this!

We have developed a unique digital platform that links Startups and Scaleups to a system for development supported by a competent ecosystem of professionally strong resources. We have paying members and we have received confirmation of a large need after conducting market clarification in the period October 2020 to February 2021 where we interviewed over 60 companies.

We want to set the company up for growth and are now looking for you who have experience in solution-based sales, preferably aimed at Startups or Scaleups and who will actively take part in our development!

As of today, we are 15 companies that work in the portal and that offer different skills and we are growing!

If you want to take part in moving us forward and this profile suits you – then it would be nice if you send us an application:).

Improve Startups offers a unique digital platform for developing Startups and Scaleups in Norway and later in Scandinavia. The portal is a member-funded solution where we offer highly qualified partners who can assist in their various development phases. As of today, we are the most complete solution and we see a very large market need.

In this regard, we are looking for people who can identify customers and sell Improve Startup’s solutions to Startups and Scaleups as a strategic partner for the customer. You must thrive as well as have considerable experience and drive in building up your own portfolio of end customers within defined segments and selling solutions and developing the customers over time.

You will have your own sales budget, and requirements are set for results to be achieved.

Work assignments

· Identify profitable segments in the business market for our products.

· Initiate contact with potential customers (Prospects), and uncover customer needs.

· Sell our solutions directly or in collaboration with other solution providers.

· Take care of customer responsibility towards defined customers and develop the customer further as well as carry out loyalty-building activities with key customers.

· Report and maintain sales and customer information in our systems.

Requirements for education and experience

· Education and experience in sales, marketing and management.

· 5 years of experience from sales work towards the corporate market with documented results and can compensate for a lack of education.

· Experience from selling digital solutions is an advantage, but not a necessity.

· General industry and product understanding as well as a strong interest in Startups/Scaleups.

· Strong knowledge of sales work and the development of customer relations.

Requirements for personal characteristics

· Results-oriented and outgoing.

· Proactive customer orientation with a clear and strong customer focus.

· Good relationship-building qualities.

· Good solution and mercantile business understanding.

· High activity and good structure.

· Good written and oral presentation skills.

· Fearless with good discipline and own drive to succeed in sales.

We can offer

· Competitive performance-based salary according to qualifications and skill.

· Pleasant working environment and colleagues with high competence and experience.

· Professional and business challenges and good personal development opportunities.

Please answer the following questions and send them by e-mail to: rekruttering@improvestartups.no.

 1. What is your current job situation and what is the reason for applying for a new position?
 2. What motivates you and what do you find exciting and interesting about our position?
 3. How have you been successful in sales and how do you work to ensure the achievement of results?
 4. What do you think StartUps need to be successful with their digital marketing and what do you think we can add to these?
 5. What do you think ScaleUps needs to be successful with its digital marketing and what do you think we can add to these?
 6. What do you expect from us?

We look forward to hearing from you.